Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

“(Pod)financování české vědy”

By admin • Mar 4th, 2009 • Category: Karlova Univerzita

Česká zemědělská univerzita v Praze, navazující na stoletou tradici zemědělského vysokého školství u nás, je předním a mezinárodně srovnatelným centrem vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, včetně jejich interdisciplinárního propojení s vědami ekonomicko-manažerskými či sociálními. V současné době studuje ve všech formách studia na 5 fakultách ČZU (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí, Provozně ekonomická fakulta, Technická fakulta), jednom vysokoškolském ústavu (Institut tropů a subtropů) a na celouniverzitním pedagogickém pracovišti (Institut vzdělávání a poradenství) v 46 akreditovaných bakalářských, 49 magisterských a 33 doktorských studijních oborech (10 z nich je v angličtině) přes 22 tisíc studentů. Absolventi ČZU nacházejí díky své univerzální průpravě kombinované s odbornou specializací uplatnění v široké škále různých profesí v ČR i v zahraničí. ČZU má se svými zahraničními partnery uzavřeno  celkem 202 bilaterálních dohod v rámci  programu EU - LLP Erasmus a 61 smluv o vzájemné spolupráci a v roce 2007 se stala členem sdružení 7 špičkových evropských univerzit působících v oblasti věd o živé přírodě – Euroleague for Life Sciences. Hlavní výzkumná zaměření, v nichž pracovníci ČZU dosáhli významných úspěchů, jsou oblasti biotechnologií, využívání alternativních zdrojů energie a celkově ochrany životního prostředí, ale i sféra rozvoje venkova, ekonomiky a řízení. Bližší informace naleznete na www.czu.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době studuje na sedmi fakultách ČVUT (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství) více než 24 000 studentů. Pro akademický rok 2008/09 nabízí ČVUT v Praze svým studentům 51 studijních programů a v rámci nich 245 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT je na vynikající úrovni i v řadě oblastí výzkumu. Jen jako příklady bez nároků na úplnost je možné zmínit výzkum a vývoj nových obráběcích strojů, informační vědy, kybernetiku, lasery a jejich aplikace, využití ionizujícího záření, problematiku bezpečnosti   v dopravě, fyziku a technologie materiálů, ale i tak vysoce teoretické obory, jako je matematická fyzika. ČVUT podporuje vznik společných výzkumných laboratoří pro nutnou potřebu provázanosti výuky a praxe. Více informací najdete na Externí odkaz http://www.cvut.cz.

Univerzita Karlova v Praze má 17 fakult – z toho 14 v Praze, dále jednu v Plzni (Lékařská fakulta) a dvě v Hradci Králové (Lékařská a Farmaceutická fakulta). Na UK v současnosti studuje témeř  49 000 studentů (zhruba 1/5 všech studentů ČR) a celkem je zde akreditováno přes 300 studijních programů s více jak 600 studijními obory. UK má uzavřeno celkem 450 bilaterálních smluv a na cca 180 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami. Z univerzity vzešlo mnoho významných osobností, mezi nimi i nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský. K významným úspěchům vědy a výzkumu z poslední doby patří např. studie pracovníků Přírodovědecké fakulty pod vedením Roberta Černého vrhající nové světlo na vznik a vývoj zubů nebo příspěvek Lva Klebanova z Matematicko-fyzikální fakulty o synergii rakovinných genů. Za své celoživotní dílo letos obdrželi děkan Katolické teologické fakulty profesor Ludvík Armbruster a historik Josef Petráň z Ústavu dějin UK Medaile za zásluhy. Více podrobností na:  Externí odkaz www.cuni.cz.

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde vzdělává více než 178 tisíc studentů na 6šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na Externí odkaz www.vse.cz.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se svými čtyřmi fakultami je největší technickou univerzitou s výukou chemie a příbuzných oborů ve střední Evropě. Na VŠCHT Praha studuje 4 000 studentů, z nichž je více než 15 % v doktorských studijních programech. VŠCHT Praha patří mezi nejúspěšnější české university a vysoké školy v hodnocení výsledků vědy a tradičně úspěšnou spolupráci s průmyslem. Výzkumné aktivity představují významný zdroj příjmů VŠCHT Praha, v r. 2008 podíl základního a aplikovaného výzkumu na celkovém ročním obratu překročí hranici 55 %. Kvalitních výsledků je dosahováno i v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, objem finančních prostředků získaných pro řešení prestižních evropských projektů 7. Rámcového programu již přesáhl 3 mil. €. Velmi dobré výsledky výzkumu a vývoje výrazným způsobem ovlivňují i oblast pedagogiky a vzdělávání. Každému studentovi se otevírá přístup ke špičkovým analytickým přístrojům a technologiím, nabízejí se rovněž možnosti zahraničních stáží. Magisterský či doktorský diplom je následně vstupenkou k dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Mezi významné absolventy VŠCHT Praha patří např. prof. Otto Wichterle, objevitel kontaktních čoček, nebo prof. Vladimír Prelog, nositel Nobelovy ceny za chemii. Více informací na Externí odkaz www.vscht.cz.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.